UBTUMTTQVN-VKSNDTC Giám sát Công tác Tạm giữ, tạm giam và Thi hành án hình sự tại Bình Thuận.

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-BTTUBTUMTTQVN-VKSNDTC ngày 17 tháng 9 năm 2014 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự;

Tìm Kiếm

Hưởng ứng cuộc vận động và làm theo Bác Hồ Quản lý án hình sự Thống kê công nghệ thông tin Thi đua khen thưởng
Cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ VKSND Trong tiến trình Cải Cách Thông tin khoa học

Liên kết website