Các phòng nghiệp vụ

Thanh Tra

Đăng ngày: 7/17/2017 9:54:16 AM - Lượt xem 4160

1.  Chức năng, nhiệm vụ:

  Thanh tra về hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

  Thanh tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật nội vụ và các việc khác khi được Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh giao.

  Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ngành Kiểm sát Bình Thuận; những việc thuộc phạm vi thanh tra do Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới đã kết luận đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do vi phạm kỷ luật nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức lối sống nhưng bị khiếu nại.
   Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kiểm điểm, xử lý đối với các đơn vị, cá nhân thuộc Viện kiểm sát tỉnh có sai phạm đã được Thanh tra kết luận, kiến nghị và thuộc thẩm quyền xử lý của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh .
  Báo cáo Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh  về kết quả công tác thanh tra; đề xuất chủ trương, biện pháp có liên quan đến tổ chức, quản lý và xây dựng Ngành.
 

2. Cơ cấu tổ chức  

 
       Phụ Trách thanh tra: Ông Trần Ân Đông;

   

 

3. Điện thoại liên hệ: 02523822431 (104)​

 

 

Tìm Kiếm

BÁO BẢO VỆ PHÁP LUẬT Hưởng ứng cuộc vận động và làm theo Bác Hồ Quản lý án hình sự Thống kê công nghệ thông tin Trang TT điện tử Công bố QĐ/BA của Tòa án Tối cao
Bộ pháp điển Trang điện tử Án lệ Việt Nam Quản lý án dân sự PHẦN MỀM THỐNG KÊ

Liên kết website