THÔNG BÁO

Thông Báo kết quả thi tuyển công chức kế toán vòng 2

8/11/2020 9:25:28 AM - Lượt xem 1

Thông Báo kết quả thi tuyển công chức kế toán vòng 2

TB kết quả thi tuyển Công chức Kế Toán

6/22/2020 2:36:52 PM - Lượt xem 260

TB kết quả thi tuyển Công chức Kế Toán

Công tác tuyên truyền phòng ngừa đấu tranh tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh

5/18/2020 2:56:46 PM - Lượt xem 450

Công tác tuyên truyền phòng ngừa đấu tranh tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh

TB chỉ đạo của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Thuận dịch NcoV-19

4/1/2020 10:52:51 AM - Lượt xem 833

TB chỉ đạo của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Thuận dịch NcoV-19

Viện KSND tỉnh Bình Thuận - TB tạm dừng tiếp công dân.!

3/19/2020 3:18:34 PM - Lượt xem 1115

TB tạm dừng tiếp công dân

VKSTC TB chỉ đạo tình hình dịch NCoV-19

3/11/2020 8:35:21 AM - Lượt xem 750

VKSTC TB chỉ đạo tình hình dịch NCoV-19

TB Thi tuyển Công chức vòng 2

2/18/2020 8:16:15 AM - Lượt xem 893

TB Thi tuyển Công chức vòng 2

Thông Báo thi tuyển công chức Ngành kiểm sát nhân dân năm 2019 ( Vòng 2)

12/23/2019 9:02:30 AM - Lượt xem 1409

Thông Báo thi tuyển công chức Ngành kiểm sát nhân dân năm 2019 ( Vòng 2)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC KẾ TOÁN

10/17/2019 3:40:07 PM - Lượt xem 1420

VKS ND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng 01 công chức làm nghiệp vụ kế toán.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019

8/21/2019 7:58:32 AM - Lượt xem 1852

Viện KSND tỉnh Bình Thuận Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019

Viện KSND tỉnh Bình Thuận Thông Báo điểm thi tuyển công chức!

6/13/2019 9:01:38 AM - Lượt xem 3100

TB kết quả thi tuyển công chức 2018

Công văn số 685-CV-VKS nâng cao trách nhiệm chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ công chức người lao động.

7/30/2018 2:43:47 PM - Lượt xem 2572

Công văn số 685-CV-VKS nâng cao trách nhiệm chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ công chức người lao động.

Thông báo kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

3/26/2018 3:24:41 PM - Lượt xem 1908

TB số 969/VKSTC-V14 ngày 14/03/2018 của Viện KSND Tối cao.

Thông báo Toàn văn quy định tổ chức, hoạt động của Trang tin điện tử Viện KSND Tối cao.

3/1/2018 3:20:48 PM - Lượt xem 1644

Ngày 02/02/2018 Viện trưởng Viện KSND Tối cao ký Quyết định số 43/QĐ-VKSTC ban hành Quy định tổ chức, hoạt động của Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân Tối cao.

Tài Liệu tập huấn Khám nghiệm hiện trường

10/16/2017 9:02:05 AM - Lượt xem 2770

Trong quá trình điều tra khám phá tội phạm, khám nghiệm hiện trường là một trong những mắc xích quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của quá trình này.

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13

8/21/2017 4:10:34 PM - Lượt xem 1853

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13.

hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội về thi hành BLHS năm 2015

8/18/2017 3:27:11 PM - Lượt xem 2164

Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13

Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng khai thác và cài đặt bộ pháp điển

8/11/2017 10:37:38 AM - Lượt xem 1615

Ngày 16/04/2012 Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Thông báo hoạt động trang Thông tin điện tử!

6/20/2017 10:01:50 AM - Lượt xem 1871

Ngày 15/6/2017 trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh Bình Thuận có địa chỉ www.vksndbinhthuan.gov.vn chính thức đi vào hoạt động . . .

Tìm Kiếm

Hưởng ứng cuộc vận động và làm theo Bác Hồ Quản lý án hình sự Thống kê công nghệ thông tin Trang TT điện tử Công bố QĐ/BA của Tòa án Tối cao
Bộ pháp điển Trang điện tử Án lệ Việt Nam Quản lý án dân sự Thông tin khoa học

Liên kết website