Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng: 12/05/2021 1460 lượt xem

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào Chủ nhật ngày 23/5/2021 là sự kiện quan trọng của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong các tầng lớp Nhân dân; là cơ hội để Nhân dân trực tiếp tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của dân, do dân, vì dân. Cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa quan trọng, quyết định rất lớn trong việc xây dựng chính quyền từ Trung ương đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Để góp phần thực hiện thành công công tác bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, lãnh đạo VKSND tỉnh Bình Thuận đã lãnh đạo, chỉ đạo VKSND hai cấp tập trung vào một số nội dung trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, đảm bảo công tác kiểm sát hoạt động tư pháp hiệu lực, hiệu quả, thực chất theo đúng phương châm mà Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo, đáp ứng được kỳ vọng mà Đảng và Nhân dân đã tin tưởng giao phó.

- Tập trung tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, trong đó, chú trọng tuyên truyền quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về chiến lược cải cách tư pháp trong giai đoạn mới, về xây dựng và áp dụng pháp luật, về những nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân, như: Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao: “Tuyên truyền định hướng thông tin về vị trí, vai trò của Viện kiểm sát trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong xây dựng, phát triển đất nước” và Kế hoạch số 09/KH-VKSTC ngày 22/01/2021 của Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền VKSND tối cao nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần tích cực vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu công tác năm 2021 của VKSND tỉnh Bình Thuận. Đồng thời chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Tổ chức VKSND, Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp; Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 28/7/2017 về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/02/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao;Hướng dẫn số 04/HD-VKSTC ngày 08/01/2021 của VKSND tối cao về công tác kiểm sát giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2021…

Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ngành hướng tới phục vụ công tác bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, gồm:

+ Kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp và phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu của cấp ủy và chính quyền địa phương; đấu tranh phòng chống tội phạm; kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam phục vụ cuộc bầu cử.
+ Kiểm sát chặt chẽ cơ sở giam giữ trong việc phổ biến, hướng dẫn, giải thích cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam hiểu rõ các quy định của pháp luật liên quan đến quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; thông tin về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026.

+ Kiểm sát cơ sở giam giữ trong việc tổ chức cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam thực hiện quyền bỏ phiếu bầu cử theo quy định; yêu cầu cơ sở giam giữ có phương án đảm bảo an ninh, an toàn trong quản lý giam giữ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn trường hợp lợi dụng việc tổ chức bầu cử để thông cung, vi phạm nội quy cơ sở giam giữ, trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

+ Kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo của người bị tạm giữ, người bị tạm giam có liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định.

Thực hiện quyền kiến nghị, kiến nghị phòng ngừa đối với các vi phạm pháp luật trong thực hiện công tác bầu cử.

Tại Bình Thuận: có 13 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội; trong đó có 03 người do Trung ương giới thiệu, để bầu 07 đại biểu; 87 người được giới thiệu để bầu 53 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 561 người được giới thiệu để bầu 339 đại biểu biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; 5.058 người được giới thiệu để bầu 3.017 đại biểu đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

VKSND cấp tỉnh và cấp huyện: Tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, VKSND tỉnh có đồng chí Dương Xuân Sơn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng tham gia ứng cử tại đơn vị bầu cử số 08 của tỉnh Bình Thuận gồm các xã, phường: Phú Tài, Phong Nẫm, Phú Trinh, Đức Thắng, Đức Nghĩa, Lạc Đạo, Đức Long, Tiến Lợi và Tiến Thành thuộc thành phố Phan Thiết. Số người ứng cử tại đơn vị bầu cử này là 08 người; số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu là 05 đại biểu. Tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026, VKSND cấp huyện có 06/10 đơn vị có các đồng chí là viện trưởng, phó viện trưởng tham gia ứng cử, trong đó có 01 đồng chí phó viện trưởng là nữ lần đầu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Với sự hội đủ tiêu chuẩn, điều kiện về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; công chức, người lao động ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tin tưởng các đồng chí sẽ trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và huyện, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân, là cầu nối chuyển tải các ý kiến của cử tri đến các cơ quan, chính quyền các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết gắn với mục tiêu xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, trật tự, kỷ cương, an toàn, đảm bảo hạnh phúc của Nhân dân. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, vị thế của ngành KSND./.

                                                                   NTH- Phòng 15 VKSND tỉnh

04-08-2021
594 lượt xem
Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận phê chuẩn các quyết định tố tụng, chiều ngày 04/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã tống đạt quyết định và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phí Văn Thành (sinh năm 1959, địa chỉ thường trú: khu phố 12, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết), là Công chứng viên đồng thời là Trưởng Văn phòng công chứng Tiến Đạt (địa chỉ: thôn Phú Hưng, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam) để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 360 BLHS năm 2015.
18-07-2021
372 lượt xem
Sáng ngày 13/7/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm vụ án Ngô Hữu Quốc (sinh năm 1985; nơi cư trú: thôn Đông Hiệp, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), về tội “Giết người” theo điểm đ khoản 1 Điều 123 BLHS.
12-07-2021
456 lượt xem
Ngày 07/7/2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Trần Ngọc Quang Huy, Lê Gia Bảo, Nguyễn Mạnh Vương, Nguyễn Thanh Sinh
12-07-2021
487 lượt xem
Sáng ngày 09/7/2021, Viện KSND tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Dương Xuân Sơn, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Thuận. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bình Thuận, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, kế toán trưởng và cán bộ tổng hợp. Đồng thời, Hội nghị đã tổ chức trực tuyến đến 10 điểm cầu Viện KSND cấp huyện để toàn thể cán bộ, công chức cấp huyện cùng theo dõi.
28-06-2021
1000 lượt xem
Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra các vụ án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhận thấy: Hệ thống truyền tải điện 500kV do Truyền tải điện Bình Thuận (thuộc Công ty Truyền tải điện 3) quản lý và vận hành gồm 01 Trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân và 320,693km đường dây mạch kép 500kV, đi qua 28 xã thuộc 5 huyện:
28-06-2021
1029 lượt xem
Trong thời gian qua các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Thêm mới văn bản đi nội bộ

Thêm mới văn bản đi nội bộ

Liên kết Website